RBC
سپتامبر 16, 2019
WBC
سپتامبر 16, 2019

WBC

WBC
مخفف WHITE BLOOD CELL است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهاي سفيد خون دارد که شامل نوتروفيل – منوسيت – لنفوسيت – بازوفيل – ائوزينوفيل مي شود.