آزمایش های بیوشیمی

ادرار مایعی است که به وسیله کلیه ها از خون جدا شده و به وسیله مجاری ادراری به مثانه برده می شود.

ادرار شامل مواد معدنی مثل کلریدها، سولفاتها و فسفاتها و مواد آلی مثل اوره، اسید اوریک و کراتینین می باشد ولی قسمت عمده آن از آب تشکیل شده.

این بخش از قسمت های مهم تشخیصی است که با نمونه ادرار و بررسی آن می توان به بیماریهای کلیوی ، اختلالات همولیتیک ، بیماری های متابولیک و اختلالات مجاری ادراری و مثانه و وجود عفونت پی برد.به این صورت که در این بخش پس از دریافت نمونه از نظر ظاهری مورد بررسی قرار می گیرد و رنگ، بو، میزان شفافیت و وزن مخصوص و PH ادرار گزارش می شود و در صورت درخواست پزشک کشت ادرار انجام می شود.

سپس با استفاده از نوار ادرار می توان وجود به خون، پروتئین، کتون، قند در ادرار و میزان آن که به شکل + تا +++ (3+) گزارش می شود، پی برد.

سپس رسوب ادرار از نظر میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد و میزان سلولهای پوششی مجاری، کست (Cast) ، کریستال، موکوس و میزان RBC ، WBC و باکتری های موجود در ادرار بیان می شود.باید توجه شود که وجود باکتری در ادرار خانمها طبیعی است ولی در ادرار مردان نباید وجود داشته باشد و وجود آن نشانه عفونت ادراری است.

همچنین مشاهده اسپرم در بررسی میکروسکوپی نمونه ادرارآقایان امر مهمی حساب می شود.

فهرست