پتاسیم K
سپتامبر 16, 2019
MCV
سپتامبر 16, 2019

MCH

MCH
مخفف و مختصر شده MEAN CORPOSCULAR OF HEMOGLOBIN است و بيانگر ميزان متوسط هموگلوبين در هر سلول است.براساس واحد پيکوگرم بيان ميشود.