پتاسیم K
سپتامبر 16, 2019

HGB

HGB
مخفف HEMOGLOBIN است و منظور از آن ميزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خوني يا پرخوني و يا طبيعي بودن خون فرد است .

 

Hgb
در برگه‌‌های آزمایش مختلف ممکن است به صورت‌های مختلف HGB-Hg یا Hgb نوشته شود.
همه اینها مخفف کلمه همو گلوبین یکی‌از عناصر اصلی‌تشکیل دهنده گلبول قرمز است.این ماده که در آن آهن به کار رفته شده خود از اسید امینه تشکیل شده و جایگاه‌های مختلفی‌برای ترکیب با اکسیژن دارد.
هموگلوبین در جایی که اکسیژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب میشود و در محیط کم اکسیژن آن را آزاد میکند.
اندازه گیری مقدار کلی‌هموگلوبین در واقع نوعی نشان دهنده تعداد گلبولهای قرمز است.
 مقادیر اصلی‌: مقدار طبیعی برای آقایان بین ۱۴ تا ۱۸ گرم در هر دسی‌لیتر است و برای خانوم‌ها مقادیر بین ۱۲ تا ۱۶ گرم در هر دسی‌لیتر طبیعی مهسون میشود.
 محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر بحرانی به حساب می‌آیند و حتما نیاز ماند رسیدگی فوری هستند.
نکته: مقدار اچ‌جی‌بی‌در بار داری  کاهش مییابد چون با اینکه خون سازی کمی‌بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و خون  بالا رفته و مقدار کلی‌هموگلوبین در هر دسی‌لیتر آن کاهش مییابد.
زندگی‌در ارتفاع هم به خاطر نیز بیشتر بدن به اکسیژن و کمبود اکسیژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین میشود.
 در طحال اغلب سلول‌های پیر خون تخریب میشوند.بزرگ شدن طحال یعنی‌تخریب بیشتر سلول‌ها و به همین دلیل به دنبال آن کاهش RBC و Hgb رخ میدهد.