پتاسیم K
سپتامبر 16, 2019

HCT

HCT
مخفف HEMATOCRIT مي باشد و بيانگر نسبت حجم سلولي خون و بخش مايع خون مي باشد.

 

HCT
هموتوکریت یا اچ‌سی‌تی‌هم یکی‌از مقادیر اندازه گیری گلبول قرمز است. به طور کلی‌هم به معنی‌آهن است و هر جا  در هر کلمه ای‌آمد حتما آن کلمه ارتباطی‌با گلبول قرمز دارد. همتو کریت درصدی از حجم کلی‌خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری میشود.
 به خاطر بیماری‌ها و شرایط مختلفی‌که میتواند اندازه گیری آّر بی‌سی‌و اچ‌جی‌بی‌را با اشکال مواجه کند، اچ‌سی‌تی‌هم اندازه گیری میشود تا به طور مستقیم نشان دهند اندازه هموگلوبین  و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده میشود.مقادیر طبیعی: عدد بین ۴۲ تا ۵۲ درصد برای آقایان و ۳۷ تا ۴۷ درصد برای خانوم‌ها نرمال به حساب میاید. در خانوم‌های باردار درصد بالاتر از ۳۳ طبیعی است.
 محدوده خطر اچ‌سی‌تی‌: بالاتر از ۶۰ درصد و پین تر از ۱۵ درصد باید باعث نگرانی پزشک شود.
نکته:
بیماری‌های که باعث بوجود آمدن شکل‌های غیر طبیعی گلبول قرمز میشوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی شکل)مقدار اچ‌سی‌تی‌را تغییر میدهند.
وقتی‌مقدار گلبول سفید به شدت بالا باشد بر مقدار اچ‌سی‌تی‌موثر است.
 در صورت طبیعی بودن اندازهای گلبول قرمز مقدار همتو کریت ۳ برابر هموگلوبین است.
همتو کریت را نباید بلافاصله بعد از خونریزی شدید اندازه گیری کرد.