آزمایش هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) ، گلیکوهموگلوبین (GHb)

آزمایش کراتین فسفوکیناز (CPK)
نوامبر 19, 2019
آزمایش هموسیستئین (HCY)
نوامبر 19, 2019

آزمایش هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) ، گلیکوهموگلوبین (GHb)

هموگلوبین موجود در بالغین حدود 98 درصد در RBC ها Hgb A است. حدود 7 درصد Hgb A شامل یک نوع هموگلوبین (HbA1) است که با گلوکز (با پیوندی قوی) ترکیب می شود، این روند گلیکوزیلاسیون گفته میشود .

{slider دلایل کاهش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

دلایل کاهش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

کاهش سطوح HbA1C :

 • خون ریزی مزمن
 • نارسایی مزمن کلیوی و آنمی همولیتیک

{slider دلایل افزایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

دلایل افزایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

افزایش سطوح HbA1c :
هایپرگلایسمی غیر دیابتیک (مانند سندرم کوشینگ، پاسخ استرسی حاد، گلوکاگونوما، آکرومگالی، درمان با کورتیکواستروئیدها، فئوکروموسیتوما)، بیمار دیابتیک، بارداری و اسپلنکتومی

{slider داروهای افزایش و کاهش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

داروهای افزایش و کاهش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

اسکوربیک اسید ممکن است سبب کاهش کاذب سطوح فروکتوز آمین گلیکوزیله شوند، سطوح پایین غیر طبیعی پروتئین ها ممکن است به صورت کاذب نشانگر سطوح طبیعی فروکتوز آمین گلیکوزیله باشد، اگر عمر RBC طولانی شود، HbA1 زمان بیشتری را برای گلیکوزیله شدن دارد و مقادیر HbA1C به طور کاذب افزایش می یابند همچنین هموگلوبینوپاتی ها می توانند بر نتایج آزمایش اثر بگذارند، دلیل آن تغییر قابل توجه مقدار HbA (و در نتیجه HbA1) در این بیماری است.

{slider شرایط نمونه گیری آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

شرایط نمونه گیری آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

{slider آزمایشات تکمیلی آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

آزمایشات تکمیلی آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

 • گلوکاگن
 • گلوکز ادرار
 • گلوکز خون
 • تحمل گلوکز
 • سنجش انسولین و گلوکز پس از صرف غذا.

{slider تفسیر آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

تفسیر آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

در بالغین حدود 98 درصد هموگلوبین موجود در RBC ها Hgb A است. حدود 7 درصد Hgb A شامل یک نوع هموگلوبین (HbA1) است که با گلوکز (با پیوندی قوی) ترکیب می شود، به این روند گلیکوزیلاسیون می گویند. گلیکوزیلاسیون به راحتی قابل بازگشت نمی باشد. در واقع HbA1 از سه جزء (HbA1a، HbA1b، HbA1C) تشکیل می شود. HbA1c قوی تر از سایر اجزاء به گلوکز متصل می شود. HbA1C اکثریت HbA1 را تشکیل می دهد. حدود 70 درصد HbA1c گلیکوزیله می گردد. تنها 20 درصد A1a و A1b گلیکوزیله می باشند. به دلیل این که HbA1c بیشتر هموگلوبین گلیکوزیله را تشکیل می دهد، اندازه گیری آن دقیق تر است.

{slider مقادیر نرمال آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

مقادیر نرمال آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

 • کودکان / بالغین غیر دیابتی: 4-5/9 درصد
 • کنترل خوب دیابت:  <  7 درصد
 • کنترل نسبتا خوب دیابت: 8-9 درصد
 • کنترل وضعیت دیابت:  >  9 درصد

{slider مقادیر بحرانی آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین }

مقادیر بحرانی آزمایش هموگلوبين گليکوزيله_گلیکوهموگلوبین :

مقادیر بحرانی مقادیر بیش از حد نرمال.

{/sliders}