چگونگی رشد نوزاد در دوره بارداری

چگونگی رشد نوزاد در دوره بارداری

چگونه بارداری آغاز می شود ؟

لقاح، تلفیق یک تخمک و اسپرم و تبدیل به یک سلول منفرد است و اولین مرحله از توالی پیچیدهی رخدادهایی است که منجر به بارداری میگردد. لقاح در لولهی فالوپ رخ میدهد. در طی روزهای بعد، این سلول منفرد به چندین سلول تبدیل میگردد. در زمان مشابه، گروه کوچکی از سلولهای در حال تکثیر از طریق لولهی فالوپ به بستر رحم حرکت میکنند. در اینجا تودهی سلولی مستقر شده و رشد میکند. از زمان جایگزینی و استقرار تا پایان هفته هشتم از بارداری، این توده رویان و از هفته نهم از بارداری تا تولد، جنین نام دارد.

{slider جفت جنین چیست و چه عملکردی در بارداری دارد؟}

جفت جنین چیست و چه عملکردی در بارداری دارد؟

جفت از تعدادی از این سلولهای دارای تقسیم سریع تشکیل شده است. وظیفه جفت به عنوان سیستم پشتیبان حیات نوزاد در طی دوره بارداری است.
جفت عضوی جدید از بدن مادران باردار است که فقط در زمان بارداری و در دیواره داخلی رحم یا آندومتر تشکیل می شود و بعد از زایمان هم از رحم خارج می شود. در واقع جفت مسئول نگهداری، پشتیبانی و تسهیل کننده رشد جنین است.
 این عضو بسیار کارآمد، محلی است که مادر و جنین را به یکدیگر مرتبط می کند. جفت مواد مغذی و اکسیژن را بوسیله بند ناف به جنین می رساند و مواد زائد را از جنین گرفته و تصفیه می‌کند.

{slider در دوران بارداری، رحم مادر چگونه تغییر میکند؟}

در دوران بارداری، رحم مادر چگونه تغییر میکند؟

در دوران بارداری، دیواره رحم مادر ضخیم شده و رگهای خونی با هدف تهیه مواد غذایی موردنیاز جنین افزایش مییابند. با پیشرفت بارداری، رحم بزرگ میشود تا فضایی را برای نوزاد در حال رشد فراهم سازد. تا زمان تولد نوزاد، رحم به میزان چند برابر اندازه طبیعی آن بزرگ خواهد شد.

{slider مدت زمان بارداری طبیعی، چقدر است؟}

مدت زمان بارداری طبیعی، چقدر است؟

تقریباً 40 هفته از اولین روز آخرین دورهی قاعدگی (LMP) ، یک بارداری طبیعی طول میکشد. بارداری حدود 2 هفته پس از اولین روز LMP آغاز میشود. پس 2 هفته اضافی برای آغاز بارداری شما محاسبه میگردد، درحالی که شما واقعا باردار نیستید. به علت این هفته های اضافی بارداری 10 ماه (40 هفته)، نه 9 ماه، طول میکشد.

{slider چگونه طول دوره بارداری مادر اندازه گیری می شود؟}

چگونه طول دوره بارداری مادر اندازه گیری می شود؟

میتوان براساس هفته و گاهی روز دورهی بارداری را تقسیم کرد. یک بارداری 3+36 به معنای 36 هفته و 3 روز بارداری است. 40 هفته از بارداری اغلب به 3 دوره سه ماهه تقسیم میگردد. هر دوره حدودا 13-12 هفته (یا تقریباً 3 ماه) طول میکشد:

هفته 0 تا هفته 13+6 (ماه 3-1) = سه ماهه اول
هفته 14+0 تا هفته 27+6 (ماه 7-4) = سه ماهه دوم
هفته 28+0 تا هفته 40+6 (ماه 9-7) = سه ماهه سوم

{slider تشخیص زمان دقیق زایمان (EDD) چیست؟}

تشخیص زمان دقیق زایمان (EDD) چیست؟

نوزاد شما روزی که متولد میشود، زمان تخمین زده شده برای زایمان (EDD) نامیده میشود.یک نفر از هر 20 زن، در تاریخ دقیق زایمان میکنند. اما علت مفید EDDاین  است که با سن حاملگی در طول بارداری ، رشد نوزاد را میتوان پیگیری نمود. همچنین یک زمان بندی برای برخی آزمایشاتی فراهم می شود که مادر در دوره بارداری خود نیاز خواهد داشت.

{slider چگونه EDD محاسبه می گردد؟}

چگونه EDD محاسبه می گردد؟

EDD مادر از اولین روز LMP محاسبه می شود. اگر زمان LMP مشخص نباشد، یک آزمایش اولتراسوند ممکن است در دوره سه ماهه اول انجام گیرد تا تاریخ زایمان ارزیابی گردد. اگر لقاح آزمایشگاهی انجام گرفته باشد، EDD با سن جنین و تاریخ انتقال جنین به رحم تنظیم میگردد.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 4 تا 1  بارداری میافتد؟}

 چه اتفاقی بین هفته های 4 تا 1  بارداری میافتد؟

 • تخمک لقاح یافته در حال تقسیم از لوله فالوپ پایین آمده و به سمت رحم حرکت میکند.
 • توده های سلولی حدودا پنج روز پس از لقاح، در حال تقسیم وارد رحم میشوند.
 • این توده های سلولی (که اکنون بلاستوسیت نامیده میشوند) حدودا 9-8 روز پس از لقاح، به دیوارهی رحم متصل میگردند.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 8 تا 5  بارداری میافتد؟}

 چه اتفاقی بین هفته های 8 تا 5  بارداری میافتد؟

 • آغاز تشکیل جفت
 • آغاز تشکیل بافت هایی قلب و شروع ضربان (ضربان قلب طی یک آزمایش اولتراسوند در 6 هفته پس از حاملگی قابل شناسایی است.)
 • آغاز تشکیل مغز و طناب نخاعی
 • شروع به نمو و تشکیل پلکها، چشمها، گوشها و بینی  (پلکها بسته باقی می مانند)
 • ظاهر شدن جوانه اندام های حرکتی به صورت دستها و پاهای باله مانند
 • آغاز نمو دستگاه تناسلی
 • تمام سیستم ها و اندام های اصلی بدن در پایان هفته هشتم، نمو خود را آغاز نموده اند.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 12 تا 9  بارداری میافتد؟}

چه اتفاقی بین هفته های 12 تا 9  بارداری میافتد؟

 • تشکیل انگشتان دست، پا و نیمبند ناخن ها
 • ظاهر شدن جوانه های دندان های آینده
 • رشد استخوانها و عضلات
 • ستون فقرات نیمبند و قادر به خم شدن است.
 • شکل گیری روده
 • بازوها از ساق ها بلندتر هستند.
 • دستها نمو بیشتری نسبت به پاها یافته اند.
 • پوست شفاف و نازک است.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 16 تا 13  بارداری میافتد؟}

چه اتفاقی بین هفته های 16 تا 13  بارداری میافتد؟

 • شکل گیری ابروها، مژه ها و ناخنها
 • گوش بیرونی شروع به نمو میکند.
 • گردن شکل گرفته است.
 • اندامهای جنسی بیرونی شکل گرفته اند.
 • بازوها و ساق پا میتوانند خم شوند.
 • جنین توانایی بلع و شنوایی دارد.
 • جفت کامل تشکیل شده است.
 • کلیه ها فعال شدهاند و شروع به تولید ادرار میکنند.
 • اندامهای تولیدمثلی در هفته  14 مذکر و یا مؤنث هستند.
 • در جنین های مذکر، بیضه ها شروع به پایین آمدن از حفره شکمی میکنند.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 20 تا 17  بارداری میافتد؟}

 چه اتفاقی بین هفته های 20 تا 17  بارداری میافتد؟

 • پوست چروکیده میشود و بدن با یک پوشش مومی شکل (ورنیکس) و موهای نازکی (کرک جنینی) پوشیده میگردد.
 • واکنش مکیدن ایجاد میگردد. اگر دست به سمت دهان شناور گردد، جنین ممکن است انگشت شست خود را بمکد.
 • جنین به صورت منظم میخوابد و از خواب بیدار میگردد.
 • فعالیت جنین بیشتر میگردد. شما ممکن است قادر به احساس حرکت جنین باشید.
 • کیسه صفرا شروع به تولید صفرا  میکند که برای هضم مواد غذایی لازم است.
 • ناخنها تا سر انگشتها رشد میکنند.
 • این امکان وجود دارد تا با سونوگرافی جنسیت نوزاد تعیین گردد.
 • در جنینهای مؤنث، تخمکها در تخمدان تشکیل میگردند.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 24 تا 21  بارداری میافتد؟}

 چه اتفاقی بین هفته های 24 تا 21  بارداری میافتد؟

 • مغز با سرعت در حال نمو است.
 • موهای واقعی شروع به رشد میکنند.
 • اثرات انگشت و کف دست قابل مشاهده است.
 • چشمها شروع به باز شدن میکنند.
 • ریهها به طور کامل تشکیل شدهاند، ولی هنوز فعالیت ندارند.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 28 تا 25  بارداری میافتد؟}

 چه اتفاقی بین هفته های 28 تا 25  بارداری میافتد؟

 • کرکهای جنینی شروع به ناپدید شدن میکنند.
 • چشمها میتوانند باز و بسته شوند و تغییرات نور را حس کنند.
 • جنین قادر به درک حرکت و پاسخ به صداهاست.
 • جنین ضربه میزند و حرکت میکند.
 • سلولهای ریه شروع به تولید سورفکتانت میکند.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 32 تا 29  بارداری میافتد؟}

چه اتفاقی بین هفته های 32 تا 29  بارداری میافتد؟

 • نواحی مختلف مغز در حال تشکیل هستند.
 • استخوانها سختتر میگردند، ولی جمجمه هنوز برای زایمان نرم و انعطاف پذیر است.
 • با پایان مراحل اصلی نمو جنینی، وزن جنین با سرعت افزایش مییابد.
 • جوانه های چشایی نمو یافته و جنین قادر است تا مزهی شیرینی و ترشی را حس کند.
 • اکنون ممکن است جنین سکسکه کند.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 36 تا 33  بارداری میافتد؟}

چه اتفاقی بین هفته های 36 تا 33  بارداری میافتد؟

 • نمو مغز ادامه دارد.
 • ریه ها کامل شدهاند و برای فعالیت خارج از رحم آماده هستند.
 • جنین معمولاً در حالت سر-پایین قرار میگیرد تا برای تولد آماده باشد.
 • الگوهای خواب درحال نمو است.
 • چروکهای پوست کاهش مییابد.

{slider چه اتفاقی بین هفته های 40 تا 37  بارداری میافتد؟}

 چه اتفاقی بین هفته های 40 تا 37  بارداری میافتد؟

 • در طی آخرین ماه بارداری وزن جنین به ازای هر هفته تقریباً 230 گرم افزایش مییابد.
 • چربی بیشتری، بخصوص اطراف زانوها، قوزکها و شانه ها تجمع مییابد.
 • جنین در لگن پایینتر میآید.

{/sliders}

نوشته‌های پیشین
کاهش خطر نواقص مادرزادی
نوشته‌ی بعدی
فواید و مزایایی ورزش در دوره بارداری

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست