کرونا ویروس

نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران کرونا

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی1مقدمهبا توجه به اهمیت موضوع و میزان شیوع زیاد کرونا ویروس،در این راهنماتوصیه هایی تصویری در خصوص چگونگی استفاده…
فهرست