مارس 2020

مارس 25, 2020

نحوه برخورد با کودک مشکوک به بیماری COVID-19

{slider الف: بیماری خفیف-سرپایی مشکوک به کرونا} الف: بیماری خفیف – سرپایی مشکوک به کرونا : •بدون دیسترس تنفسیᵞ •بدون درگیری ریهᵝ •بدون لکوپنی یا لنفوپنی […]
مارس 23, 2020

نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران کرونا

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی1مقدمهبا توجه به اهمیت موضوع و میزان شیوع زیاد کرونا ویروس،در این راهنماتوصیه هایی تصویری […]
مارس 23, 2020

راهنمای چگونگی استفاده از انواع گوشت

راهنمای چگونگی استفاده از انواع گوشت برای مقابله با کرونا ویروس دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (چگونگی استفاده از انواع گوشت) را […]
مارس 23, 2020

مقاله با ویروس كرونا بر اساس اصول بهداشتی

راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس كرونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه های طب ایرانی متن پیش رو نخستین ویراسته از […]