WBC
سپتامبر 16, 2019
7 مهرماه – روز اتش نشانی
سپتامبر 28, 2019

WBC

WBC
این ۳ حرف مخفف سلول‌های سفید کهن است و نشان دهند گلبولهای سفید است. اندازه گیری مقدار گلبول‌های سفید خون یکی‌از روش‌های اصلی‌تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول‌ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری‌های عفونی و غیر عفونی واکنش‌های مختلفی‌از خود نشان میدهند.
 شمارش دبلیو بی‌سی‌‌ها دو جز دارد. یکی‌مقدار کلی‌گلبول‌های سفید در یک میلی‌لیتر خون و جز دیگر شمارش جز به جز این سلول‌ها چون گلبول سفید خود متشکل از ۵ نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه diff که در جلوی cbc به معنی‌آزمایش خون نوشته میشود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول سفید است.
 مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه‌های بالا تر از ۲ سال مقدار گلبول سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی‌لیتر خون طبیعی است.
 محدوده خطر دبلیو بی‌سی‌: کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ هر کدام نشان دهند بیماریهای هستند که میتوانند گاهی خطرناک باشند.
نکته:
عمل اصلی‌گلبول سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی‌ و موزهم است و در موقع آلرژی‌ها هم این سلول‌ها مسولبرز واکنش هستند.
تغییر هر کدام از انواع دبلیو بی‌سی‌معنی‌خاص خود را دارد و ممکن است نشان دهنده عفونت یا میکرب  ویروس  و یا حتی استرس باشد.
فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین هم برای مدتی‌باعث بالا رفتن تعداد دبلیو بی‌سی‌در کهن میشود.
بارداری و زایمان هم این مقدار را افزایش میدهند.