نحوه برخورد با کودک مشکوک به بیماری COVID-19

نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران کرونا
مارس 23, 2020
آزمایشگاه کرونا در کرج به همراه آدرس و تلفن
فوریه 14, 2021

نحوه برخورد با کودک مشکوک به بیماری COVID-19

کودک مشکوک به کرونا

{slider الف: بیماری خفیف-سرپایی مشکوک به کرونا}

الف: بیماری خفیف – سرپایی مشکوک به کرونا :

•بدون دیسترس تنفسیᵞ
•بدون درگیری ریهᵝ
•بدون لکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•بدون افزایش ᵏCRP

●ترخیص با داروی ضد تب و درد، مصرف مایعات فراوان
●استراحت و قرنطینه در منزل تا 2هفته
●آموزش علائم هشدار

ب: بیماری متوسط-بستری مشکوک به کرونا

ب: بیماری متوسط – بستری مشکوک به کرونا :

•بدون دیسترس تنفسیᵞ
•با درگیری ریهᵝ
•بدون لکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•باافزایش ᵏCRP

●انجام تست COVID-19
●بستری در بخش ایزوله تنفسی
●درمان 2دارویی و آنتی بیوتیک مناسب

ج: بیماری شدید مشکوک به کرونا

ج: بیماری شدید مشکوک به کرونا :

•بادیسترس تنفسیᵞ
•با درگیری ریهᵝ
•بالکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•با افزایش ᵏCR

●انجام تست COVID-19
●بستری در بخش مراقبت ویژه ایزوله تنفسی
●درمان 3دارویی و آنتی بیوتیک مناسب

د: بیمار شدید-بدحال مشکوک به کرونا

د: بیمار شدید – بدحال مشکوک به کرونا :

•با کاهش سطح هوشیاری
•با نیاز به اینتوبیشن یا با دیسترس تنفسیᵞ
•با درگیری ریهᵝ
•بالکوپنی یا لنفوپنی یا ترومبوسیتوپنیᵍ
•با افزایش ᵏCRP

●انجام تست COVID-19
●بستری در بخش مراقبت ویژه ایزوله تنفسی
●درمان 4دارویی و آنتی بیوتیک مناسب

 

 

بیمار بدحالᵃ – ویروس کرونا :

•علائم شوک با یا بدون افت فشار خون
•سیانوز مرکزی
•تب بیش از 40درجه سانتی گراد
•دیسترس تنفسی

 

دیسترس تنفسیᵞ – ویروس کرونا :

•تنفس تند :تعداد تنفس بیش از 60در زیر 2ماه، بیش از 50در زیر یکسال، بیش از 40در 1تا 4سال و بیش از 30در بالای 5سال
•تنفس سخت :رتراکشن، ناله، پرش پره های بینی
•افت اشباع اکسیژن خون کمتر از 90 %در هوای اتاق یا کمتر از 93 %با اکسیژن، اسیدوز تنفسی

 

درگیری ریهᵝ – ویروس کرونا :

•در رادیوگرافی :انفیلتراسیون ریه (ground glass, Multi focal consolidation, White lung)
•در سی تی اسکن ریه :نمای ground glassمولتی لوبار یا انفیلتراسیون پراکنده محیطییا پری واسکولار اغلب بدون ادنوپاتی و بدون پلورال افیوژن قابل توجه

 

لکوپنی، لنفوپنیᵍ – ویروس کرونا :

•لکوپنی :لکوسیت کمتر از 4000
•لنفوپنی  :تا یکسال کمتر از 3000و بالای 1سال کمتر از 1000
•ترومبوسیتوپنی کمتر از 100.000

 

افزایش ᵏCRP – ویروس کرونا :

•مقدار CRPکیفی مساوی یا بیش از +2یا معادل کمی آن

 

فاکتورهای خطرᵐ – ویروس کرونا :

•وجود نقص ایمنی یا مصرف داروهای تضعیف کننده ایمنی، سابقه بیماری مزمنمانند بیماری کلیوی، قلبی، تنفسی، متابولیک، دیابت، و خونی

 

علائم هشدارᵁ – ویروس کرونا :

•حال عمومی بدᵃ،دیسترس تنفسیᵞ، کاهش سطح هشیاری، بی قراری غیر طبیعی، کاهش حجم ادرار، تب بالای 40درجه بیش از 3روز، عود علائم بعد از بهبودی نسبی

 

 

درمان 2 دارویی ویروس کرونا :

 • اسلتامیویر
 • هیدروکسی کلروکین

 

درمان 3 دارویی ویروس کرونا :

 • اسلتامیویر
 • هیدروکسی کلروکین
 • کالتراLPV/r

 

درمان 3 دارویی ویروس کرونا :

 • اسلتامیویر
 • هیدروکسی کلروکین
 • کالتراLPV/r
 • ریباورین

 

آنتی بیوتیک مناسب برای ویروس کرونا :

 • سفالوسپورین نسل سوم  (یا کارباپنم بسته به وضعیت بیمار)
 • ونکو مایسین ±(با یا بدون )ماکرولید