آزمایشات هماتولوژی و شرایط نمونه گیری به همراه تفسیر

 گلبول‌های قرمز اصلی‌ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام هموگلوبین است که به گلبول‌قرمز کمک می‌کند تا اصلی‌ترین وظیفه‌ی خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را انجام دهد.

 

{slider آزمایش شمارش گلبول قرمز (RBC)}

آزمایش شمارش گلبول قرمز (RBC)

Red Blood Cell Count (RBC Count , Erythrocyte Count)

در این آزمایش تعداد RBC موجود در 1mm3 خون وریدی محیطی در گردش شمارش می شود. شمارش RBC بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد.

 

آزمایش های مرتبط :

اندیس های RBC، Hgb و هماتوکریت.

 

شرایط نمونه گیری :

آزمایش شمارش گلبول قرمز نیازی به ناشتایی یا محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش شمارش RBC :

آزمایش شمارش گلبول قرمز تعداد RBC موجود در 1mm3 خون وریدی محیطی در گردش شمارش می شود. شمارش RBC بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد. درون هر RBC مولکول های Hgb وجود دارند که امکان انتقال و مبادله اکسیژن به بافت ها را ایجاد می کنند و همچنین CO2 را از بافت ها جمع آوری می کنند. RBC به واسطه رده اریتروئید، در مغز استخوان ساخته می شود. با تحریک به واسطه اریتروپویتین تولید RBC افزایش می یابد. در حالت طبیعی RBC حدود 120 روز در خون محیطی زنده می ماند و در طی این زمان RBC در جریان خون منتقل می شود. از این آزمایش برای بیماران دارای خون ریزی پیشرونده یا به عنوان بخشی از آزمایش روتین CBC انجام می گردد. این آزمایش برای بررسی بیماران آنمیک استفاده می شود.

 

دلایل افزایش :

دهیدراسیون شدید، تالاسمی تریت، اریتروسیتوز، پلی سیستمی ورا، هموگلوبینوپاتی ها، بیماری انسدادی ریوی مزمن شدید و بیماری مادرزادی قلب سبب افزایش سطوح RBC می شوند.

 

دلایل کاهش :

هموراژ، سیروز، آنمی همولیتیک، آنمی، هموگلوبینوپاتی، دریچه های مصنوعی، نارسایی مغز استخوان، کمبود رژیم غذایی، بیماری هوچکین، بیماری کلیوی، لنفوم، لوسمی، بیماری های روماتوئید/کلاژن– عروقی (مانند RA، سارکوئیدوز و لوپوس)، مولتیپل میلوما و بارداری طبیعی سبب کاهش سطوح RBC می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر :

متیل دوپا و جنتامایسین از داروهایی هستند که باعث افرایش سطح RBC و کینیدین، اریتروپویتین، کلرامفنیکل و هیدانتوئین ها از جمله داروهایی می باشند که سطوح RBC را کاهش می دهند. همچنین عواملی چون پر آبی بدن و بارداری موجب کاهش آن میگردند و کم آبی بدن نیز سبب افزایش کاذب تعداد RBC می شود.

 

مقادیر نرمال :

(RBC × 106 / microl)

 • نوزادان:

4/8 – 7/1

 

 • کودکان:

8 – 2 هفته: 6 – 4

6 – 2 ماهه: 3/5 – 5/5

6 ماهه تا 1 ساله: 3/5 – 5/2

6 – 1 ساله: 4 – 5/5

18 – 16 ساله: 4 – 5/5

 

 • بالغین / افراد مسن:

مردان: 4/7 – 6/1       

زنان: 4/2 – 5/4

 

{slider آزمایش شمارش پلاکت (شمارش ترومبوسیت)}

آزمایش شمارش پلاکت (شمارش ترومبوسیت)

Platelet Count (Thrombocyte Count)

پلاکت ها در مغز استخوان از مگاکاریوسیت ها ساخته می شوند. سلول های بدون هسته کوچک و گردی هستند که وظیفه اصلی آن ها حفظ تمامیت عروق می باشد.در این آزمایش تعداد واقعی پلاکت در میلی متر مکعب خون اندازه گیری می شود.

 

آزمایش های مرتبط

آنتی بادی پلاکت، میانگین حجم پلاکتی و تجمع پلاکتی.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی یا محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

پلاکت ها در مغز استخوان از مگاکاریوسیت ها ساخته می شوند. سلول های بدون هسته کوچک و گردی هستند که وظیفه اصلی آن ها حفظ تمامیت عروق می باشد. هنگام آسیب عروقی نیاز به هموستاز است تا لخته با دوام تشکیل شودکه سوراخ رگ را تا لحظه التیام بسته نگه دارد. در این آزمایش تعداد واقعی پلاکت در میلی متر مکعب خون اندازه گیری می شود. این آزمایش برای تمام بیماران دارای پتشی (خون ریزی های کوچک پوست)، خون ریزی خود به خودی و خون ریزی شدید ماهیانه رو به افزایش یا ترومبوسیتوپنی یا نارسایی مغز استخوان هم استفاده می شود.

 

دلایل افزایش

آنمی فقر آهن یا آنمی پس از هموراژ، اختلالات بدخیم (لنفوم، تومورهای توپر مانند کولون، لوسمی)، سندرم پس از اسپلنکتومی و پلی سیتمی ورا از مواردی می باشند که موجب افزایش سطح پلاکت می گردند.

 

دلایل کاهش

هموراژ، ترومبوسیتوپنی ایمنی، هایپراسپلنسیم، SLE، عفونت، بیماری گریوز، لوسمی و سایر اختلالات میلوفیبروز، شیمی درمانی سرطان، DIC، آنمی پرنیشیوز، ترومبوسیتوپنی ترومبوتیک و اختلالات ارثی موجب کاهش سطوح پلاکت می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

امکان دارد قرص های ضد بارداری و استروژن ها سبب افزایش شمارش پلاکت ها گردند و در مقابل داروهایی چون کینیدین، استرپتومایسین، سولفونامیدها، تولبوتامید (اوریناز)، دیورتیک های تیازید، عوامل شیمی درمانی، کولشیسن، کلرامفنیکل، عوامل مهارکننده ی H2 (هیستامین – 2) (سایمتیدین، زانتاک)، ایندومتاسین، ایزونیازید (INH) و هیدرالازین می توانند کاهنده ی شمارش پلاکت باشند. همچنین عواملی مانند ورزش شدید میتواند سبب افزایش شمارش پلاکت شود و قبل از یائسگی ممکن است شمارش پلاکت کاهش یابد.

 

مقادیر نرمال

 • نوزادان: 150000 – 300000 /mm 3
 • شیرخواران نارس: 100000 – 300000 /mm 3
 • شیرخواران: 200000 – 475000 /mm 3
 • کودکان: 150000 – 400000 /mm 3
 • بالغین / افراد مسن: 150000 – 400000 /mm 3

 

{slider آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)}

آزمایش شمارش رتیکولوسیت (شمارش رتیک)

Reticulocyte Count (Retic Count)

این آزمایش برای تعیین عملکرد مغز استخوان و بررسی فعالیت خون سازی می باشد، علاوه بر این از این آزمایش برای طبقه بندی کم خونی ها استفاده می شود. رتیکولوسیت گلبول قرمز نارسی است که به سادگی با رنگ آمیزی رایت یا گیمسا گستره خون محیطی زیر میکروسکوپ قابل تشخیص می باشد.

 

آزمایش های مرتبط

شمارش RBC، هموگلوبین و هماتوکریت.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی یا محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش شمارش رتیکولوسیت

این آزمایش برای تعیین عملکرد مغز استخوان و بررسی فعالیت خون سازی می باشد، علاوه بر این از این آزمایش برای طبقه بندی کم خونی ها استفاده می شود. رتیکولوسیت گلبول قرمز نارسی است که به سادگی با رنگ آمیزی رایت یا گیمسا گستره خون محیطی زیر میکروسکوپ قابل تشخیص می باشد. این سلول، گلبول قرمزی می باشد که هنوز مقداری مواد ریبوزومی و میکروزومی در سیتوپلاسم خود دارا می باشد و چند روزی طول می کشد تا سلول از این مواد پاک شود. به طور طبیعی تعداد کمی رتیکولوسیت در جریان خون وجود دارد. شمارش رتیکولوسیت به صورت درصدی از تعداد RBC توتال نشان داده می شود. 

 

دلایل افزایش

آنمی همولیتیک (مانند آنمی همولیتیک ناشی از ایمنی، هموگلوبینوپاتی ها، ترومای ناشی از دریچه مصنوعی قلب، هایپراسپلنیسم)، درمان فقر آهن، کمبود B12 یا فولات، بیماری همولیتیک نوزادان و خون ریزی موجب افزایش سطح رتیکولوسیت می شوند.

 

دلایل کاهش

بیماری های مزمن، نارسایی مغز استخوان، آنمی پرنیشیوز و کمبود اسید فولیک، آنمی فقر آهن، آنمی آپلاستیک و پرتودرمانی سبب کاهش سطوح رتیکولوسیت می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

اجسام هاول – جولی، دانه های آبی رنگی هستند که در آنمی های شدید یا هماتوکریت در داخل گلبول های قرمز مشاهده می شوند. دستگاه های خودکار شمارش گر، گلبول های قرمز حاوی اجسام هاول – جولی را به اشتباه به عنوان رتیکولوسیت می شمارند و این امر باعث می شود که تعداد رتیکولوسیت ها به صورت کاذب بالا نشان داده شود. همچنین بارداری سبب افزایش تعداد رتیکولوسیت ها می گردد.

 

مقادیر نرمال

 • شیرخواران: 0/5 – 3/1 درصد تعداد کلی RBC ها
 • نوزادان: 2/5 – 6/5 درصد تعداد کلی RBC ها
 • کودکان / بالغین / افراد مسن: 0/5 – 2 درصد تعداد کلی RBC ها

 

{slider آزمایش هموگلوبین (Hgb، Hb)}

آزمایش هموگلوبین (Hgb، Hb)

Hemoglobin (Hgb, Hb)

این آزمایش بخشی از آزمایش CBC است. Hb وسیله انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن است. ظرفیت حمل اکسیژن خون با غلظت Hb مشخص می گردد.Hb مقادیر HCT و RBC را دقیقا منعکس می کند. مقادیر غیر طبیعی Hb نشان دهنده همان حالات پاتولوژیک هستند که شمارش RBC و HCT غیر طبیعی به آن اشاره دارند. سطوح پایین نشان دهنده آنمی (کاهش تعداد RBC ها) هستند.

 

آزمایش های مرتبط

شمارش گلبول ها قرمز، شاخص های گلبول قرمز و هماتوکریت.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

غلظت Hb مقیاسی از مقدار کلی Hb در خون می باشد. این آزمایش بخشی از آزمایش CBC است. Hb وسیله انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن است. ظرفیت حمل اکسیژن خون با غلظت Hb مشخص می گردد. Hb به عنوان سیستم بافری مهم اسید – باز هم عمل می کند. همانند شمارش RBC، مقادیر طبیعی Hb باتوجه به سن و جنس متغیر می باشند. در زنان Hb کمتر از مردان وجود دارد و همچنین مقدار آن با افزایش سن کاهش می یابد. Hb مقادیر HCT و RBC را دقیقا منعکس می کند. در صورت طبیعی بودن اندازه و مقدار Hb، RBC ها، معمولا HCT (به درصد) حدود سه برابر g/dl) Hb) می باشد. مقادیر غیر طبیعی Hb نشان دهنده همان حالات پاتولوژیک هستند که شمارش RBC و HCT غیر طبیعی به آن اشاره دارند. سطوح پایین نشان دهنده آنمی (کاهش تعداد RBC ها) هستند.

 

دلایل افزایش

کم آبی شدید (مانند اسهال شدید، سوختگی)، اریتروسیتوز، بیماری مادرزادی قلب، بیماری شدید مزمن انسدادی ریه و پلی سیتمی ورا می توانند سطوح Hb را بالا ببرند.

 

دلایل کاهش

بارداری طبیعی، کمبود غذایی، نارسایی مغز استخوان، دریچه های مصنوعی، بیماری کلیوی، خون ریزی، آنمی همولیتیک، سیروز، هموگلوبینوپاتی، آنمی، اسپلنومگالی، بیماری های کلاژن عروقی روماتوئیدی، بیماری هوچکین، لوسمی، لنفوم، نئوپلازی و مولتیپل میلوما می توانند موجب کاهش سطح Hb شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروهای متیل دوپا (آلدومت) و جنتامایسین افزایش دهنده سطح Hb و در مقابل داروهای ریفامپین، داروهای ضد سرطان، آنتی بیوتیک ها، سولفونامیدها، ایندومتاسین (ایندوسین) و آسپرین کاهنده ی سطح Hb هستند. همچنین در افرادی که معتاد به سیگار هستند، اشخاصی که در ارتفاع زندگی می کنند و در ساعت 8 شب مقادیر Hb بالا می باشد و در زنان باردار و در ساعت 8 صبح مقدار Hb پایین می باشد.

 

مقادیر نرمال

کودکان / جوانان:

 • 12 – 24 g/dl

  نوزادان:

 • 2 – 0 هفته:  12 – 20 g/dl
 • 6 – 2 ماهه:  10 – 17 g/dl
 • 6 ماهه – 1 ساله:  9/5 – 14 g/dl

 

بالغین

 • مردان:  14 – 18 g/dl
 • زنان:  12 – 16 g/dl
 • زنان باردار:  >  11 g/dl

 

افراد مسن: مقادیر کمی کاهش می یابند.

 

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی  <  5 g/dl  یا  >   20 g/dl

 

{slider آزمایش کومبس غیر مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی خون) IAT}

آزمایش کومبس غیر مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی خون) IAT

Indirect Coombs test , (indirect antiglobulin test (IAT), Blood Antibody Screening)

آزمایش کومبس غیر مستقیم آنتی بادی های علیه RBC ها را شناسایی می کنند. هدف اصلی آن تشخیص وجود آنتی بادی های علیه گروه های فرعی (غیر از سیستم اصلی ABO/Rh (RBCs خون در سرم بیمار قبل از این که بیمار خون دریافت کند می باشد. بنابراین این آزمایش قسمت غربالگری آزمایش سازگاری خون (کراسمچ در بانک خون) می باشد که به شکل روتین انجام می شود.

 

آزمایش های مرتبط

آزمایش کومبس مستقیم.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

آزمایش کومبس غیر مستقیم آنتی بادی های علیه RBC ها را شناسایی می کنند. هدف اصلی آن تشخیص وجود آنتی بادی های علیه گروه های فرعی (غیر از سیستم اصلی ABO/Rh (RBCs خون در سرم بیمار قبل از این که بیمار خون دریافت کند می باشد. بنابراین این آزمایش قسمت غربالگری آزمایش سازگاری خون (کراسمچ در بانک خون) می باشد که به شکل روتین انجام می شود. این آزمایش برای شناسایی سایر آگلوتینین ها مانند آگلوتینین های سرد هم استفاده می شود که با عفونت های مایکوپلاسمایی همراه هستند.

 

دلایل افزایش

وجود آنتی بادی هایی از نوع آگلوتینین سرد اختصاصی، خون کراس مچ شده ناسازگار، بیماری همولیتیک نوزادان، آنمی همولیتیک اکتسابی و آنتی بادی های مادری ضد Rh می توانند باعث مثبت شدن نتیجه آزمایش شوند. 

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروهای لوودوپا، انسولین، سفالوسپورین ها، کلرپرومازین (تورازین)، داروهای ضد آریتمی، آنتی توبرکولین ها، تتراسیکلین ها، سولفونامیدها، متیل دوپا (آلدومت)، پنی سیلین ها، فنی تویین (دیلانتین) و کینیدین می توانند سبب نتایج مثبت کاذب شوند.

 

مقادیر نرمال

منفی بدون آگلوتیناسیون.

 

مقادیر بحرانی

مثبت شدن نتیجه آزمایش.

 

{slider آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم) DAT}

آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم) DAT

Direct Coombs test, Direct Antiglobulin Test (DAT)

اکثر آنتی بادی های علیه RBC بر ضد آنتی ژن های گروه خونی ABO/Rh هستند، همانند آنچه که در آنمی همولیتیک نوزادان یا انتقال خون ناسازگار رخ می دهد.این آزمایش برای بررسی واکنش های انتقال خون مشکوک مفید است همچنین این آزمایش برای تشخیص همولیز (لیز RBC) یا تحقیق درباره واکنش انتقال خون همولیتیک انجام می شود.

 

آزمایش های مرتبط

آزمایش کومبس غیر مستقیم.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

اکثر آنتی بادی های علیه RBC بر ضد آنتی ژن های گروه خونی ABO/Rh هستند، همانند آنچه که در آنمی همولیتیک نوزادان یا انتقال خون ناسازگار رخ می دهد. در صورت رخ دادن واکنش انتقال خون، آزمایش کوبس می تواند آنتی بادی های بیمار (فرد گیرنده) – که سطح RBC های تزریق شده را می پوشانند – را شناسایی کند، از این جهت این آزمایش برای بررسی واکنش های انتقال خون مشکوک مفید است. این آزمایش برای تشخیص همولیز (لیز RBC) یا تحقیق درباره واکنش انتقال خون همولیتیک انجام می شود.

 

دلایل افزایش

در بیماری های آنمی همولیتیک بالغین (ایدیوپاتیک)، بیماری همولیتیک نوزادان، آنمی همولیتیک پس از بایپس قلب، آنمی همولیتیک خودایمن (بیماری های روماتوئید / کلاژن مانند RA، SLE)، واکنش انتقال خون ناسازگار، عفونت مایکوپلاسمایی، منونوکلئوز عفونی و لنفوم می توانند سبب مثبت شدن آزمایش شوند. 

 

داروها و عوامل مداخله گر

هیدرالازین، کلرپروپامید، کلرپرومازین (تورازین)، سفالوسپورین ها، کاپتوپریل، آمپی سیلین، تتراسیکلین ها، سولفونامیدها، استرپتومایسین، ریفامپین، کینین، کینیدین، پروکائین آمید، ایندومتاسین (ایندوسین)، انسولین، ایزونیازید، لوودوپا، متیل دوپا (آلدومت)، پنی سیلین و فنیتوئین (دیلانتین) ممکن است سبب پاسخ های مثبت کاذب شوند و در همچنین آنتی بادی های علیه فسفولیپید (آنتی بادی های علیه کاردیولیپین) می توانند موجب پاسخ مثبت کاذب DAT شوند.

 

مقادیر نرمال

منفی، بدون آگلوتیناسیون.

 

مقادیر بحرانی

مثبت شدن نتیجه آزمایش.

 

{slider آزمایش دی-دایمر ، محصول تجزیه فیبرین (FDP)}

آزمایش دی-دایمر ، محصول تجزیه فیبرین (FDP)

D-Dimer ( Fragment D-Daimer, Fibrin Degradation Product [FDP] )

 

قطعه ی D – دایمر فعالیت ترومبین و پلاسمین را ارزیابی می کند. D – دایمر یک قطعه ی حاصل تجزیه فیبرین cross – link شده با D – دایمر (D – دایمریزه شده) است. با عمل پلاسمین روی لخته (پلیمرفیبرین)، FDP ها و D – دایمر تولید می شوند. سنجش D – دایمر روش اندازه گیری بسیار اختصاصی مقدار تجزیه فیبرین است.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

قطعه ی D – دایمر فعالیت ترومبین و پلاسمین را ارزیابی می کند. D – دایمر یک قطعه ی حاصل تجزیه فیبرین cross – link شده با D – دایمر (D – دایمریزه شده) است. با عمل پلاسمین روی لخته (پلیمرفیبرین)، FDP ها و D – دایمر تولید می شوند. سنجش D – دایمر روش اندازه گیری بسیار اختصاصی مقدار تجزیه فیبرین است. در پلاسمای طبیعی قطعات D – دایمر قابل اندازه گیری نیستند. همچنین، زمانی که یک لخته فیبرینی با درمان ترومبولیتیک تجزیه شود، سطح D – دایمر می تواند افزایش پیدا کند. مشکلات ترومبوتیک مانند ترومبوز ورید عمقی (DVT)، آنمی سلول داسی شکل، ترومبوز بدخیمی و امبولی ریوی نیز همگی با افزایش D – دایمر همراه هستند.

 

دلایل افزایش

بدخیمی، عمل جراحی، بارداری، DIC، فیبرینولیز اولیه، حین درمان ترومبولیتیک یا دفیبریناسیون، ترومبوز ورید عمقی، آنمی سلول داسی شکل، ترومبوامبولی شریانی و امبولی ریوی می توانند سطوح D – دایمر را افزایش بدهند.

 

مقادیر نرمال

کمتر از 0/4 mcg/mL

 

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال.

 

{slider آزمایش هماتوکریت HCT}

آزمایش هماتوکریت HCT

Hematocrit (HCT)

HCT اندازه گیری حجمی از خون کل است که توسط RBC ها ساخته و به درصد بیان می گردد. این آزمایش بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد. این آزمایش مکررا در بیماران دارای خون ریزی پیش رونده یا به عنوان بخش روتین CBC انجام می گردد. این آزمایش بخشی از ارزیابی بیماران کم خون می باشد.

 

آزمایش های مرتبط

شاخص های گلبول قرمز، هموگلوبین و شمارش گلبول های قرمز.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

HCT اندازه گیری حجمی از خون کل است که توسط RBC ها ساخته و به درصد بیان می گردد. پس از سانتریفیوژ ارتفاع ستون RBC اندازه گیری می شود و با ارتفاع ستون خون کل مقایسه می گردد. نسبت ارتفاع ستون RBC به خون کل در عدد 100 درصد ضرب می شود، که مقدار HCT است. این آزمایش بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد. HCT منعکس کننده ی مقادیر Hgb و RBC است. HCT اندازه گیری غیر مستقیم تعداد و حجم RBC است و به عنوان یک شمارش سریع RBC استفاده می شود. این آزمایش مکررا در بیماران دارای خون ریزی پیش رونده یا به عنوان بخش روتین CBC انجام می گردد. این آزمایش بخشی از ارزیابی بیماران کم خون می باشد.

 

دلایل افزایش

پلی سیتمی ورا، بیماری شدید انسدادی مزمن ریوی (COPD)، اریتروسیتوز، کم آبی شدید و بیماری قلبی مادرزادی می توانند سطوح هماتوکریت را افزایش دهند. 

 

دلایل کاهش

بیماری هوچکین، نارسایی مغز استخوان، دریچه های مصنوعی، لنفوم، لوسمی، مولتیپل میلوما، بیماری کلاژن عروقی روماتوئیدی، بارداری طبیعی، کمبود غذایی، آنمی، هموگلوبینوپاتی، آنمی همولیتیک، خون ریزی و سیروز می توانند سبب کاهش سطوح هماتوکریت شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروهای پنی سیلین و کلرامفنیکل و همچنین عاملی چون کاهش اکسیژن می توانند باعث افزایش سطح هماتوکریت شوند و در مقابل بارداری و افزایش شدید WBC (که به طور کاذب نشان دهنده آنمی است) سطوح هماتوکریت را کاهش می دهد. همچنین عواملی چون ناهنجاری در اندازه RBC، رقیق شدن خون و دهیدراسیون ممکن است بر سطوح هماتوکریت اثر بگذارند و بعد از خون ریزی نیز ممکن است مقادیر هماتوکریت قابل اعتماد نباشد.

 

مقادیر نرمال

 • نوزادان:

44 – 64 درصد

 • کودکان / جوانان:

8 – 2 هفتگی: 39 – 59 درصد

6 – 2 ماهگی: 35 – 50 درصد

6 ماهه تا 1 ساله: 29 – 43 درصد

6 – 1 ساله: 30 – 40 درصد

18 – 6 ساله: 32 – 44 درصد

 • بالغین

مردان: 42 – 52 درصد

زنان: 37 – 47 درصد

زنان باردار: بیشتر از 33 درصد

 

مقادیر بحرانی

کمتر از 15 درصد و یا بیشتر از 60 درصد.

 

 

{slider آزمایش میانگین حجم پلاکتی MPV}

آزمایش میانگین حجم پلاکتی MPV

Mean platelet volume (MPV)

MPV مقیاس حجم تعداد زیادی پلاکت است و با دستگاه سل کانتر انجام می شود. MPV برای پلاکت مشابه MCV برای RBC ها است.MPV برای تشخیص افتراقی اختلالات ترومبوسیتوپنیک مفید است.

 

آزمایش های مرتبط

آنتی بادی پلاکت، شمارش پلاکت و تجمع پلاکتی.

 

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

MPV مقیاس حجم تعداد زیادی پلاکت است و با دستگاه سل کانتر انجام می شود. MPV برای پلاکت مشابه MCV برای RBC ها است. MPV بسته به تولید کلی پلاکت تغییر می کند. در موارد ترومبوسیتوپنی، علی رغم مغز استخوان فعال طبیعی (مانند هایپراسپلنسیم)، مغز استخوان طبیعی در تلاش برای ثابت نگه داشتن شمارش پلاکت طبیعی، پلاکت های نابالغ را آزاد می نماید. این پلاکت های نابالغ بزرگترند و MPV افزایش می یابد. وقتی تولید پلاکت ها در مغز استخوان ناکافی باشد، پلاکت های آزاد شده کوچک خواهند بود و به صورت MPV پایین منعکس می شود. این موضوع MPV را برای تشخیص افتراقی اختلالات ترومبوسیتوپنیک مفید می سازد.

 

دلایل افزایش

هموراژ شدید، کمبود ویتامین B12 یا فولات، لوسمی میلوئید، بیماری دریچه ای قلب و ترومبوسیتوپنی موجب افزایش سطوح MPV می شوند.

 

دلایل کاهش

سندرم ویسکوت – آلدریچ، آنمی آپلاستیک و سرکوب رده میلوئید ناشی از شیمی درمانی سبب کاهش سطوح MPV می شوند.

 

مقادیر نرمال

7/4 – 10/4 fl

 

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال.

 

{/sliders}

نوشته‌های پیشین
آزمایشات بیوشیمی و رنج نرمال آنها
نوشته‌ی بعدی
آزمایشات هورمون شناسی و شرایط نمونه گیری به همراه تفسیر

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست