۱- کودک را کاملاً شسته و به پشت بخوابانید و ناحیه تناسلی و اطراف آن را کاملاً خشک نمائید. ( توجه : از محلولهای حاوی لوسین استفاده نشود)

۲- برچسب قهوه ای رنگ را از روی کیسه برداريد و نوک آلت تناسلی را وارد قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل دایره ای است قرار دهید و اطراف آن را نیز با فشار انگشت بچسبانید .

۳- بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد از تهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلا ستیکی منتقل نماید و درب آن رامحکم ببندید .

۴- نمونه ادرار تهیه شده را بلا فاصله ( حداقل بعد ازنیم ساعت ) به آزمایشگاه تحویل نمائید.

جمع آوری نمونه ادرار ویژه اطفال دختر
۱- کودک را کاملاً از جلو به عقب شسته و به پشت خوابانده و چین های ناحیه تناسلی و مخرج را خشک نمائید. ( توجه : از محلولهای حاوی لوسین استفاده نشود )
۲- برچسب قهوه ای رنگ را از روی کیسه برداريد و قسمت اطراف ناحیه تناسلی را بکشید تا چین های پوست از هم باز شود و قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل بیضی است به نحوی که به ناحیه تناسلی ارتباط داشته باشد بچسبانید و با انگشت اطراف این ورودی کیسه ادرار را که چسب دارد به پوست اطراف ناحیه تناسلی فشار دهید بخصوص قسمت زیر کیسه که بین مقعد و ناحیه تناسلی است .
۳- بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد ازتهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلاستیکی منتقل نمائید و درب آن را محکم ببندید .
۴- نمونه ادرار تهیه شده را بلافاصله ( حداقل بعد از نیم ساعت ) به آزمایشگاه تحویل نمائید.