روز جهانی ایدز

 ۱دسامبر روز جهانی ایدز نام گذاری شده است .۴۲ سال از اولین روزی که این بیماری در یک بیمار مشاهده شد ،گذشته است .یک دهه بعد مرکز کنترل بیماری‌هادر امریکا (CDC)توانست نام HIVرا برای این بیماری انتخاب کند که مخفف Human immunodeficiency Virus به معنای ویروس کاهنده سیستم دفاعی انسان می‌باشد .خوشبختانه امروز کنترل و درمان این بیماری پیشرفتهای بسیاری داشته است و در همین سال‌های اخیر چندین مبتلا توانسته اند بوسیله دارو درمان شوند .با وجود رشد اطلاعات پزشکی و دارویی در این خصوص هنوز پیشگیری در کنترل این بیماری نقش اول و مهم‌ترین گزینه راایفا می‌کند.آگاهی رسانی به قشر نوجوان و جوان در مورد راههای پیشگیری و کنترل معتادان تزریقی در جامعه تا حد بسیار زیادی در کنترل آمار مبتلایان موثر می‌باشد .در روز جهانی‌ایدز مردم لباس خود را با روبان قرمز ،به نشانه همدردی با افراد مبتلا تزیین می‌کنند تا یادآوری کنند به دور از هراس و ترس بیهوده ، برای بقای سلامتی جامعه حمایت از مبتلایان نباید فراموش شود.

 

                                                    شعارجهانی

                                                 getting to zero