روز پرستار

 28آبان روز پرستار 

 روز ولادت حضرت زینب  دختر گرامی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در تقویم ایرانی به عنوان روز پرستار نام گذاری شده است؛ البته با توجه به اینکه این تاریخ قمری است، این تاریخ در تقویم ایرانی هر سال تغییر می کند. تاریخ ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در سال 1402 برابر با یکشنبه 28 آبان است.

.With your care and patience, you have touched many hearts

با مراقبت و شکیبایی، قلب های بسیاری را لمس کرده اید.