تست قارچ

 جست و جوی قارچ های  پوستی و سیستمیک به دو روش مستقیم و کشت  توسط کارشناسان مجرب حاضر در آزمایشگاه.