انجام تست زردی نوزاد

 انداره گیری میزان زردی نوزاد بدون نیاز به خون گیری فقط با تماس یک دستگاه بی خطر به پیشانی نوزاد درکوتاه ترین زمان و با دقت بسیار بالا در آزمایشگاه یا منزل