انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی در آقایان توصیه می­شود (بطور منظم و حداقل سالی یکبار).

  • در صورتی که اخیرا معاینه پروستات شده­اید آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید.
  • حداقل باید ۴۸ ساعت از آخرین انزال (مقاربت یا دفع منی به هر نحو) گذشته باشد.
  • در صورتی که اخیرا از پروستات سونوگرافی کرده­اید جواب آن را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید.

777