شماره تماس
026-32255063
فکس
026-32216381
info@behbodlab.ir

بررسی پوکی استخوان

/بررسی پوکی استخوان

این آزمایش بصورت روزانه در آزمایشگاه بهبد انجام می شود
این آزمون مارکر خوبی در تشخیص پوکی استخوان و مانیتورینگ درمان بیماران است و با توجه به هزینه پایین می تواند به جای آزمون تراکم استخوان استفاده شود